REGULAMIN POBYTU GOŚCI W POKOJACH GOŚCINNYCH

 1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby. po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu.
 2. Na potrzeby wynajmu, doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00. W przypadku gdy Gość nie opuści pokoju do godziny 11:00 w dniu wyjazdu właściciel naliczy pełną opłattę za
  dodatkową dobę.
 3. Trzymanie zwierząt w wynajętych pokojach jest zabronione.
 4. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty zadatku przez Gościa, w wysokości 30% wartości całości wynajmu. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu, podczas meldowania.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość powinien przedłożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Jeżeli pokój nie został wynajęty, pobyt zostanie przedłużony.
 6. UWAGA!!! Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.
 7. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 - 6:00.
 9. Nocowanie osób odwiedzających w pokojach Gościa jest zabronione, chyba że Gość uzgodni tę kwestię z Gospodarzem. Również ewentualne wizyty należy wcześniej zgłosić.
 10. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 11. Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju lub pozostawione w innym miejscu.
 12. Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub utratę pojazdu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w budynku oraz jego wyposażeniu, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Wszelkie usterki w pokojach, prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność obiektu należy zgłaszać u Właściciela, który określi wysokość odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju, po wcześniejszej konsultacji z najemcami, zostaną oni obciążeni kosztami napraw.
 14. Gość, korzystając z aneksu kuchennego, jest zobligowany do zachowania czystości.
 15. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym niebezpieczeństwo wywołania pożaru, bez uzgodnienia z Gospodarzem, można używać tylko tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.
 16. Gość otrzymuje do swej dyspozycji jeden klucz do pokoju oraz jeden klucz do głównych drzwi budynku, które to powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za dorobienie klucza w kwocie 50,00 PLN.
 17. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
 18. Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela.
 19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zasad zawartych w regulaminie.
 20. Właściciel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (pokoje gościnne).
 21. Gospodarz pokoi gościnnych ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o Gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.


ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU